Wszystkich gości :       39958

Dziś nas odwiedziło :  277

 
Zajrzyj na nasz profil na FBTemat : Regulamin i Harmonogram V Rodzinnego Grzybobrania

Kategoria :  Aktualności       Data : 2015-09-02 18:42:02

REGULAMIN V RODZINNEGO GRZYBOBRANIA – KALETY Truszczyca 2015

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem V Grzybobrania jest Stowarzyszenie „Nasze Kalety”, MDK oraz  Miasto Kalety

2. TERMIN i MIEJSCE

Organizator ustala termin przeprowadzenia Konkursu na dzień 06. września 2015
w godzinach 15.00 – 17.00.

Miejscem imprezy jest dzielnica Miasta Kalety - Truszczyca

Uczestnicy -Grzybiarze rozpoczynają grzybobranie o dowolnej godzinie w dniu Konkursu - w Kaletach na terenach Nadleśnictwa Świerklaniec - Koszęcin.

Terenem grzybobrania jest dowolne miejsce lasów na terenie Miasta Kalety.

3. CEL KONKURSU

Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzowanie idei ochrony środowiska w zakresie właściwego i bezpiecznego korzystania z zasobów naturalnych, upowszechniania wzorców zachowań przyczyniających się do utrzymania środowiska naturalnego w pierwotnym, niezmienionym stanie, promowania wiedzy w zakresie zbioru runa leśnego, bezpiecznego poruszania się po terenach leśnych, rozpoznawania różnorodnych gatunków roślinności stanowiącej o bogactwie naturalnym makroregionu, budowanie świadomości o konsekwencjach wynikających z niewłaściwego zachowania się w lesie, integrowanie uczestników poprzez wzajemną edukację, wymianę doświadczeń i wspólną zabawę. Promocję Miasta Kalety i Powiatu Tarnogórskiego oraz działań na rzecz lokalnej społeczności.

4. UCZESTNICY

Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba lub niepełnoletnia pod opieką pełnoletniego opiekuna.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie dokonują rejestracji u organizatorów  w dniu imprezy.

6. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się do:

a. ustalenia i przestrzegania Regulaminu Konkursu;

b. właściwego przygotowania miejsca przeprowadzenia Konkursu;

c. przygotowania nagród;

d. Organizator przekaże nieodpłatnie nagrody zwycięzcom Konkursu spełniającym wymagania określone niniejszym Regulaminem;

7. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW

a. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu;

b. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedniego poruszania się po lesie oraz właściwego zbierania owocników grzybni;

d. przestrzegania ogólno przyjętych zasad społecznego współżycia i kultury osobistej;

e. zaopatrzenia się w stosowny ubiór oraz przedmioty do zbierania grzybów; Jeśli to możliwe zabrania ze sobą telefonu komórkowego.

f.  NIE zaśmiecania lasu.

g. NIE zbierania grzybów znajdujących się pod ochroną według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

8. KLASYFIKACJA KONKURSOWA

a. Jury Konkursu oceniać będą wszystkie jadalne grzyby zebrane przez uczestników Konkursu;

b. Zebrane okazy powinny charakteryzować się jędrnością, brakiem uszkodzeń mechanicznych, naturalnych, owocniki powinny być dojrzałe w stanie pozwalającym na określenie gatunku oraz świeżo zebrane i oczyszczone.

c. Jury dokona oceny zbiorów na podstawie następujących kryteriów:

- waga;

- wygląd;

- wielkość.

d. Przewiduje się wyłonienie zwycięzców w  3 kategoriach:

 I  kat.   W zależności od wielkości konkretnego okazu -  na najokazalszy grzyb

- 1 ( jedna ) nagroda rzeczowa

II kat.   W zależności od wagi całego zbioru;

- 1 miejsce – Voucher weekend w SPA w Hotelu Zamek w Lublińcu

- 2 miejsce – bon zakupowy na kwotę 200 zł

- 3 miejsce – bon zakupowy na kwotę 100 zł

III kat.   Najmłodszy i Najstarszy Uczestnik Grzybobrania.

 

9. SKŁAD JURY

Jury Konkursu stanowić będą następujące osoby:

a. przedstawiciele Stowarzyszenia – 2 osoby;

b. burmistrz Miasta Kalety;

c. grzyboznawca.

Jury Konkursu zobowiązuje się do rzetelnej i obiektywnej oceny zbiorów, wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wręczenia nagród, sporządzenia stosownej dokumentacji konkursowej.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Organizator nie odpowiada za mienie uczestników pozostawione bez opieki oraz ich bezpieczeństwo podczas grzybobrania.

b. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia uczestników nie przestrzegających Regulaminu Konkursu;

c. Organizatorzy zastrzegą  sobie prawo do odwołania Konkursu.

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, pojazdu i jego wyposażenia bez względu na okoliczności zdarzenia.

e. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników imprezy w stosunku do osób trzecich ( jak i spowodowane przez osoby trzecie) i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników imprezy. Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników imprezy.

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

f. W przypadku sporów z osobami trzecimi organizator dołoży wszelkich starań by zachować dobre imię imprezy.

g. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu.

 

 

HARMONOGRAM V RODZINNEGO GRZYBOBRANIA- KALETY 2015

 

06 WRZEŚNIA 2015, NIEDZIELA

ROZPOCZĘCIE grzybobrania o dowolnej godzinie według uznania.

MIEJSCE zbioru – lasy na terenie Miasta Kalety

PRZYJMOWANIE GRZYBÓW do Konkursu w godz.15.00-16:00 w dzielnicy Truszczyca

Harmonogram Konkursu:

15.00 – ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW Grzybobrania

15.10 – PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU

15:00-16:00 – ocena zbiorów przez Grzyboznawcę

17:00 WRĘCZENIE NAGRÓD

 Autor artykułu : Adam
Redaktor Naczelna :  Małgorzata Kulisz.

© Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety

Design www.bambynek.com